Table of Contents
  Add a header to begin generating the table of contents

  Glad to be Good-Hearted (audio eBook)

  Download all as a Zip file
  Download all MP3 audio files (Zip file)

  Audio Track
  1A-thank-you
  1B-thank-you-phrase
  2A-understand
  2B-understand-phrase
  3A-glad
  3B-glad-phrase
  4A-intend
  4B-intend-phrase
  5A-change-mind
  5B-change-mind-phrase
  6A-interest
  6B-interest-phrase
  7A-shock
  7B-shock-phrase
  8A-motivate
  8B-motivate-phrase
  9A-good-hearted
  9B-good-hearted-phrase
  10A-mind
  10B-mind-phrase

  How to Write in Lao - Writing Workbook

  Download all as a Zip file
  Download all MP3 audio files (Zip file)

  Audio Word Lao Phonetic
  Will (v) ຈະ jǎ
  Vowel (n) ສະຫຼະ sa-lǎ
  Like (v) ມັກ mak
  Love (v) ຮັກ hak
  With (conj) ກັບ gǎp
  Still/yet (adv) ຍັງ nyáng
  Fish (n) ປາ bpàa
  Want (v) ຢາກ yàak
  Face (n) ຫນ້າ nàa
  Elephant (n) ຊ້າງ sâang
  Language (n) ພາສາ páa-sǎa
  Eat (v) ກິນ gin
  Raw/Uncooked (v) ດິບ dìp
  Have(v) ມີ míi
  Good (adj) ດີ dìi
  This (pron) ນີ້ nîi
  Meat (n) ຊີ້ນ síin
  Pumpkin (n) ໝາກອຶ màak-ʉ̌
  Up/Rise (adv) ຂຶ້ນ kʉn
  Day (n) ມື້ mʉ̂ʉ
  Remember (v) ຈື່ jʉʉ
  Like/Similar (prep) ຄື kʉ́ʉ
  Forget (v) ລືມ lʉ́ʉm
  Stop (v) ຢຸດ yǔt
  Papaya (n) ໝາກຫຸ່ງ màak-hung
  Teacher (n) ຄູ kúu
  Mountain (n) ພູ púu
  Location/Stay (verb) ຢູ່ yuu
  Pig (n) ໝູ mǔu
  Kick (v) ເຕະ dtê
  Be (v) ເປັນ bpèn
  Hurt, Pain (adj) ເຈັບ jěp
  Do (v) ເຮັດ het
  Spicy (adj) ເຜັດ pět
  Ending particle (conj) ເດ້ dêe
  Coffee (n) ກາ​ເຟ gàa-fée
  And (conj) ແລະ
  App (n), Female name ແອັບ ɛ̌p
  Goat (n) ແບ້ bɛ̂ɛ
  Mother (n) ແມ່ mɛɛ
  Is/Am, Yes (adv) ແມ່ນ mɛn
  Delicious (adj) ແຊບ sɛ̂ɛp
  What (pron) ແມ່ນ​ຫຍັງ mɛn-nyǎng
  Authentic/Really (adj) ແທ້ tɛ̂ɛ
  Oh ໂອະ
  Table (n) ໂຕະ dto
  Person/People (n) ຄົນ kón
  Baked/Steamed (v) ໝົກ mǒk
  Telephone (n) ໂທລະສັບ tóo-la-sǎp
  Luck (n) ໂຊກ sôok
  Isn't it, right? (particle) ເນາະ
  Because, for (conj) ເພາະ
  Not/Question particle (adv) ບໍ່ bɔɔ
  Sorry/Excuse me (adj) ຂໍ​ໂທດ kɔ̌ɔ-tôot
  Of/Belong (prep) ຂອງ kɔ̌ɔng
  Dance (verb) ຟ້ອນ fɔ̂ɔn
  I/Me (pron) ຂ້ອຍ kɔ̀i
  Stomach (n) ທ້ອງ tɔ̂ɔng
  Skin (n) ຜິວ pìu
  Acrid/Strong Smell (adj) ຂິວ kîu
  Eyebrown (n) ຄິ້ວ kìu
  Name (female) (n) ຈີວ jìiu
  Money (n) ເງິນ ngə́n
  Look/Watch (v) ເບິ່ງ bəng
  He/She (pron) ເພິ່ນ​ pən
  Noodle (Pho) (n) ເຝີ fə̀ə
  Polite particle (adv) ເດີ້ də̂ə
  Call/Refer (v) ເອີ້ນ ə̂ən
  Short (height) (adj) ເຕັ້ຍ dtîa
  Lost/Gone (adj) ເສຍ sìa
  Wife (n) ເມຍ mía
  Write (v) ຂຽນ kǐan
  Learn/Study (v) ຮຽນ hían
  Sticky (adj)