hospital

Going to the Hospital

Going to the Hospital - ໄປໂຮງໝໍ

The following conversation is between two people — an injured hospital patient and a doctor at a hospital in Laos. 

Provided below is a full-length audio player where you can listen to the entire dialogue in Lao. The conversation table also provides two transcript versions — a Lao-English side-by-side translation and a toggle to view the Lao script only. You can also listen to the dialogue individually by clicking on the audio player for each person.

Vocabulary list

ອຸບັດຕິເຫດ

ຫົວ

ຕາ

ໝວກກັນນອັກ

ຄໍ

ຫົວເຂົ່າ

ຕີນ

ຢາ

ຜ່າຕັດ

Accident

Head

Eyes

Helmet

Neck

Knee

Feet

Medicine

Surgery

A = ຄົນເຈັບ (hospital patient, injured person)

B = ທ່ານໝໍ  (doctor)

Lao-English
Lao
ທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານໝໍ In the doctor’s office
A: ຂໍໂທດ, ທ່ານໝໍ ຂ້ອຍຢູ່ໃສນິ? A: Excuse me, doctor, where am I?
B: ເຈົ້າຢູ່ ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ. B: You are at Mittaphap (Friendship) Hospital.
A: ຫັຫ? ຂ້ອຍເປັນຫຍັງ? ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນບໍ? A: Huh? What happened?
B: ເຈົ້າເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ລົດຈັກຕຳກັນ. B: You were in a motorbike (collision) accident.
A: ໂອ, ແມ່ນຫວາ, ຂ້ອຍຄືຈື່ຫຍັງບໍ່ໄດ້ເລີຍ. A: Oh, really? I don’t remember anything.
B: ທ່ານໝໍ ໄດ້ກວດເບິ່ງຫົວເບິ່ງຕາ ຂອງເຈົ້າແລ້ວເດີ, ເຈົ້າບໍ່ເປັນຫຍັງຫຼາຍ. B: I checked your head and eyes. No injury.
B: ແຕ່ວ່າເຈົ້າມີເລືອດດັງອອກໜ້ອຍໜຶ່ງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕັນດັງ. ສ່ວນ ແຂ້ວແມ່ນບໍ່ເປັນຫຍັງ B: Just a small amount of blood in the nose. Maybe a clogged nose. No broken teeth.
B: ດີແລ້ວທີ່ວາ ເຈົ້າໃສ່ໝວກກັນນອັກ, ບໍ່ຊັ້ນຫົວເຈົ້າຈິ່ງ ບໍ່ຈະກະແທກ ບໍ່ຊັ້ນແລ້ວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະໝອງເຈົ້າໃດ B: Luckily you were wearing a helmet to protect your brain.
A: ຂ້ອຍຄືເຈັບກ້ານຄໍແທ້ A: My neck hurts too.
B: ມັນອາດປວດກ້ານຄໍໜ້ອຍໜຶ່ງ, ເປັນເລື່ອງທຳມະດາ B: That’s expected and normal.
B: ແຕ່ວ່າແຂນຂອງເຈົ້າຫັ້ນຫັກ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ພັນມືແລະນິ້ວມືຂອງເຈົ້າໄວ້. ອາດຈະໃຊ້ເວລາປະມານ ສອງສາມມື້ ໃນການພັກຟຶ້ນ. B: Your arm is broken. Your hands and fingers need to stay wrapped for a few days to rest.
B: ແຕ່ວ່າກໍລະນີ້ຂອງເຈົ້ານີ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຜ່າຕັດຫຍັງ B: Surgery is not necessary.
B: ແລະໜ້າເອິກຂອງເຈົ້າມີຮອຍຊຳ້ຢູ່ນ້ອຍໜຶງ B: You have bruising in your chest.
B: ແລະ ຂາກັບຫົວເຂົ່າຂອງເຈົ້າມີຮອຍຂູດ. ແລະຕີນຂອງເຈົ້າມີຈະບໍ່ເປັນຫຍັງ B: You scraped your knee and leg. Your feet are fine.
B: ຜົນກວດຂອງເຈົ້ານີແມ່ນ, ພວກເຮົາບໍ່ພົບເຊື້ອໄຂ້ຍຸງ ລາຍ ແລະ ເບົາຫວານ. ທຸກຢ່າງປົກກະຕິດີ B: You tested negative for malaria and diabetes. That’s good.
A: ໂອ ທ່ານ ໝໍ, ຂ້ອຍ ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ແລະ ໄອນຳ A: Doctor, I also have a cough and feel sick.
B: ຄັນສັນໝໍຈະວາງຢາໃຫ້ເດີ B: Here is some medicine.
B: ເຈົ້າມີປະກັນຊີວິດບໍ? B: Do you have insurance?
A: ໂດຍ. ມີ. A: Yes. (I) have (it).
B: ໂດຍ ແລ້ວ ໝໍຈະກຽມເອກະສານທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ເດີ. ເຈົ້ານອນພັກຜ່ອນສະ. ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ. B: We will do the rest of the paperwork. Sleep and rest. Don't worry.

Contributors:

Audio – Xaiyaphone Moukda and Phonepaserth Sisaykeo

Lao transcript – Thavisone Mounlasane

English translation – Peter Chindavong

 

1 thought on “Going to the Hospital”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top