Lao Family Name – Females

Lao Family Name – Females

Home Free Lao Lessons People Here Maternal Aunt ນ້າສາວ /na saao/ younger than mom ປ້າ /bpaa/ older than mom⠀⠀ Grandma ແມ່ໃຫຍ່ /maae nyai/, ແມ່ຕູ້ /maae dtu/,ແມ່ເຖົ້າ /maae thao/ Paternal Aunt ອາ /aa/ younger than mom ອາ /aa/ older than mom⠀ Grandma ແມ່ຍ່າ /maae nyaa/ ເມຍ /mia/ = wife⠀⠀ ເອື້ອຍ /euui/ = older sister⠀⠀ ນ້ອງສາວ /nawng …

Lao Family Name – Females Read More »